manita van der stel

onderwijspsycholoog

WELKOM OP: KIJKOPLEREN.COM

Mijn naam is Manita van der Stel. Ik ben onderwijspsycholoog met jarenlange ervaring op het gebied van leren en opleiden. Naast de onderwijssector behoren ook bedrijven en organisaties uit andere sectoren tot mijn werkterrein. Binnen elke context van leren en opleiden houd ik mij bezig met de vraag hoe we door efficiënt en effectief leren en opleiden de prestaties van individuen, teams of organisaties kunnen bevorderen en faciliteren

Met KijkopLeren wil ik graag bijdragen aan de kennis en vaardigheden van professionals die zich bezighouden met leren en opleiden binnen en buiten het onderwijs. Mijn missie is om wetenschap en praktijk voor hen bij elkaar te brengen. Met enthousiasme zet ik mijn ruime praktijk- en onderzoekservaring in.

De rol van Metacognitie speelt daarbij een belangrijke rol. Metacognitie gaat over kennis en vaardigheden om het eigen leer– en denkproces en taakuitvoering te organiseren, te sturen en te controleren. In het onderwijs vaak aangeduid als ‘leren leren’, buiten het onderwijs is metacognitie van belang bij taakaanpak, strategisch denken, probleemoplossend vermogen en projectmanagement.

“One can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself”

 

Leonardo da Vinci

Metacognitie

Metacognitie is één van de sterkste voorspellers van leerrendement en probleemoplossend vermogen. Metacognitie zou je ook de kijk op (eigen) leren en denken kunnen noemen. Zowel in het onderwijs als op de werkvloer zijn metacognitieve vaardigheden van belang: “oriënteren op de taak; doelen stellen; plan van aanpak opstellen; monitoren & evalueren; reflecteren” zijn voorbeelden van deze vaardigheden.

Mijn aanbod voor de onderwijssector

Mijn aanbod voor de onderwijssector bestaat uit lezingen, gastcolleges, workshops over metacognitie en coaching van leerkrachten, docenten en schoolmanagement. Ook heb ik ervaring met implementatie- en evaluatietrajecten en kwaliteitszorg in uiteenlopende onderwijstypen.

Lezingen & Gastcolleges

hebben gemiddeld de duur van 90 minuten en zijn bedoeld om bewustwording rond een thema binnen het team te creëren. Te denken valt aan thema’s als Metacognitie in het PO; Metacognitie in het VO; Hoogbegaafdheid; Werking van het geheugen. Voor studenten aan hogescholen en universiteiten (PABO, Lerarenopleiding, Onderwijspsychologie, Pedagogiek) verzorg ik gastcolleges en/of werkgroepen in het Nederlands of Engels over metacognitie in PO en VO.

Workshops Metacognitie

Op locatie verzorg ik workshops over de ontwikkeling, instructie en remediëring van metacognitieve vaardigheden in PO en VO. Hoewel deze vaardigheden in belangrijke mate bijdragen aan het leerresultaat, is tegelijkertijd de instructie ervan niet eenvoudig. Uit onderzoek weten we dat veel van de instructie voor leerlingen impliciet blijft, terwijl zij juist behoefte hebben aan expliciete instructie. Bovendien verschillen leerlingen onderling aanzienlijk in kennis en toepassing van deze vaardigheden. Naast een theoretisch kader waarin o.a. de ontwikkeling van metacognitie, de relatie met intelligentie en executieve functies en hoogbegaafde leerlingen aan bod komen, is er veel ruimte voor de praktische kant van instructie en remediëring van metacognitie en schoolbrede implementatie. De focus van de bijeenkomst(en) bespreken we vooraf met ruimte voor schoolspecifieke vragen.

Coaching

In de hectiek van een school ontbreekt het vaak aan tijd en menskracht om leerkrachten of docenten die daar behoefte aan hebben op individuele basis begeleiding te bieden. Het kan dan gaan om starters, maar ook om herintreders en zij-instromers (lesplannen, toetsen, klassenmanagement, differentiëren). Medewerkers die een leidinggevende of coördinerende functie krijgen, vinden het soms lastig zich hun nieuwe rol eigen te maken. Zij moeten zich opnieuw gaan verhouden tot collega’s (functionerings- en beoordelingsgesprekken, vergaderingen voorzitten, verandertrajecten managen). Coaching vindt vooral plaats ‘on the spot’, zodat directe feedback op eigen handelen centraal staat. Door mijn ervaring in vele rollen in bijna alle typen onderwijs spreek ik de taal van docenten en schoolleiders.

Bedrijven & Organisaties ​

Voor bedrijven en organisaties buiten het onderwijs geef ik lezingen over metacognitie in de werksituatie. Daar wordt van werknemers steeds meer verwacht als het gaat om organisatie van taken, probleemoplossend vermogen, bijhouden van kennis, tijd- en projectmanagement of agile werken in multidisciplinaire teams. Kennis over en inzicht in metacognitie dragen positief bij aan resultaat en werkplezier. ​

Daarnaast bied ik begeleiding bij de inkoop en evaluatie van scholingsprogramma’s en het in kaart brengen van scholingsbehoeften van medewerkers als de kennis en/of tijd binnen HR daarvoor niet voldoende aanwezig is.

Over mij

Ik ben afgestudeerd (Psychologie en Spaanse taal- en letterkunde) en gepromoveerd (Onderwijspsychologie) aan de Universiteit Leiden. In de afgelopen decennia heb ik veel ervaring opgedaan in uiteenlopende functies (psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, management en docent). Het leren en opleiden van volwassen professionals, adolescenten en kinderen hebben daarin altijd centraal gestaan. In 2012 heb ik alle puzzelstukken uit mijn loopbaan samengevoegd en ben ik als zelfstandig adviseur op het gebied van leren en opleiden begonnen. ​

Voorbeelden uit de praktijk

Hoogbegaafde leerlingen

Een VO-school vroeg mij t.b.v. het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen een aantal workshops te geven aan docenten over metacognitie.

Aanvraag onderzoek wiskunderesultaten

Op een VO school vroeg de schoolleiding zich af waarom de cijfers voor wiskunde al een aantal jaren op rij daalden.

Evaluatietraject Uitzendbranche

Bedrijf in de uitzendbranche vroeg mij de evaluatie van een opleidingstraject te begeleiden.

Coaching Leidinggevende taken

Een PO-school vroeg mij een ‘oude rot in het vak’ te coachen bij zijn nieuwe leidinggevende taken.

Scholen van studiebegeleiders

Een huiswerkinstituut vroeg mij de studiebegeleiders te scholen op het gebied van metacognitie.

Lezing over hulp bij huiswerk

De oudervereniging van een gymnasium vroeg mij een lezing te geven over hulp bij huiswerk door ouders en de metacognitieve ontwikkeling van pubers.

Gastcollege voor studenten

Een PABO vroeg mij een gastcollege voor studenten te geven over de ontwikkeling van metacognitie in het PO.

Gastdocent

Een universiteit vroeg mij als gastdocent voor masterstudenten in de cursus Procesdiagnostiek bij leerproblemen (Nederlands en Engels).

Werkwijze & kosten

Op basis van een vrijblijvend informatief gesprek maak ik een offerte op basis van het besprokene. Het aanbod is maatwerk en daarom afgestemd op de specifieke vraag en behoefte van de opdrachtgever.

Offertes zijn 14 dagen geldig. Indien u akkoord gaat met de offerte, maken we verdere afspraken over de uitvoering.

De kosten voor mijn werkzaamheden zijn afhankelijk van de benodigde voorbereidingstijd, afstand en duur van de werkzaamheden ter plaatse.

Werkzaamheden voor het bekostigde onderwijs zijn in de meeste gevallen vrijgesteld van BTW.

Contact

Heeft u vragen of ik voor uw organisatie iets kan betekenen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.  

dr. Manita van der Stel

Generaal Spoorlaan 4 

2252 TA Voorschoten 

 

Telefoon:  06-42749512 

Email: kijkopleren@gmail.com 

 

Website:  KijkopLeren.com 

KvK: 5502883

LinkedIn: Manita van der Stel